Poznámky k jednotlivým aktivitám

Tato stránka je kapitolou šablony Přechod na plátce DPH.

1. Sledování obratu, zjištění zákonných podmínek, predikce příjmů

Povinností FO nebo PO, jež není plátce DPH, je sledování obratu pro účely registrace na plátce DPH, přičemž se sleduje obrat vždy za období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se však nemusí krýt s běžným kalendářním rokem (tzn. můžeme sledovat období např. od 1.4.2011 do 31.3.2012). Přesáhne-li za toto období obrat částku 1 000 000 Kč, je FO či PO povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tento stanovený limit překročila (viz § 95 odst. 1 Zákona o DPH). Nesplnění registrační povinnosti k DPH řeší § 247 odst. 2 Daňového řádu (Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád). Za nesplnění registrační povinnosti v předepsané lhůtě hrozí pokuta do výše 50.000 Kč. To je jen za nesplnění registrační povinnosti. Tj. poplatník podá řádně přiznání a zaplatí daň, jen se zapomněl zaregistrovat. V případě, že ani nepodá přiznání, tak mu hrozí pokuta za nepodání přiznání min. 500 Kč maximálně 300.000 Kč (viz § 250 Daňového řádu).

V případě, že FO/PO nesplní tuto registrační povinnost, rozhodne o datu registrace FÚ, jakmile se o naší povinnosti dozví. FO/PO je pak povinna uhradit správci daně částku ve výši 10 % z celkových příjmů nebo výnosu jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez DPH a ztrácí možnost uplatnit nárok na odpočet DPH pro související nákupy, ale pouze pro majetek evidovaný k datu registrace, který byl pořízený max. 12 měsíců před registrací.

Plátcem DPH se živnostník či PO stává také z jiných důvodů než jen kvůli překročení obratu. Mohou jimi být:

 • Pořizuje zboží z jiného členského státu EU a celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč
 • FO nebo PO se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, které je poskytnuta služba osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku (dodavatel služby má sídlo v EU nebo ve třetí zemi) s místem plnění v tuzemsku a to včetně přijetí zboží s instalací či montáží v tuzemsku bez ohledu na hodnotu poskytnuté služby.
 • FO nebo PO se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku a poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě
 • Pokračování v činnosti po zemřelém plátci v živnosti
 • Přechod nebo převedení jmění zanikající společnosti nebo družstva, kteří fungovali jako plátci daně
 • Plátcem se můžete stát také dobrovolně, zde je ale nutné si co nejdůkladněji porovnat pro a proti, zda se vám to vůbec vyplatí (např. pokud nakupujete od plátce, či jste dostali ultimátum od odběratele – plátce).
 • A další skutečnosti, které zavazují FO nebo PO k registraci k DPH podle § 94 zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Důležité pro podnikatele nebo firmu je také předvídat vývoj příjmů v následujících měsících. Jestliže se obrat pohybuje těsně pod hranicí stanovenou zákonem pro registraci k plátci DPH, doporučuje se zvýšit ostražitost, aby nedošlo k nesledovanému překročení této hranice. Je také možné se pomocí vhodného rozložení příjmů v čase povinnosti přechodu na DPH vyhnout, zejména tehdy, když nepůjde o dlouhodobý vzestupný trend, ale jen o přechodné výjimečně velké příjmy. V tomto případě je vhodné se obrátit přímo na Finanční úřad, a pokud budete mít štěstí a natrefíte na vstřícné úředníky, pokud prokážete na základě předešlého obratu že se jedná o výjimku, která se již nebude opakovat, je možné, že nadále zůstanete neplátcem.

2. Výběr odborného poradce (účetní, daňový poradce)

V případě, že podnikatel předvídá, že v následujících měsících hranici překročí, je vhodné, aby (jestliže daňového poradce nemá firemního) začal vybírat vhodného odborného poradce, který by mu nejen s registrací, ale také s ostatními kroky spojenými s přechodem na plátce DPH pomohl. Kvalitní poradce může být dost vytížený a nedá se spoléhat, že bude k dispozici, když mu řeknete na poslední chvíli. Komentáře k daňovým poradcům a účetním si můžete přečíst i v popisu zainteresovaných stran.

Daňový poradce se primárně orientuje v daních, nikoliv v účetnictví. Existují opravdu špičkoví daňoví poradci, kteří vůbec účtovat neumí. Základní rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem je, že daňový poradce složil odbornou zkoušku z daňové problematiky. Externí účetní zase musí prokázat kvalifikaci v oblasti účetnictví (odborné vzdělání + praxi) na získání ŽL – vedení účetnictví je vázaná živnost. Obecně bývá daňový poradce dražší než účetní, neboť je větší specialista na oblast daní. Ovšem ani daňový poradce není zárukou profesionality. V obou profesích se vyskytují špičkoví profesionálové, kteří tuto problematiku hravě zvládnou. Je vhodné dobře vybírat, ať už se rozhodnete pro účetní nebo daňového poradce.

3. Analýza dopadu přechodu na plátce DPH

Sám či společně s daňovým/účetním poradcem provádí podnikatel analýzu dopadu přechodu na plátce DPH. S tím velmi úzce souvisí kapitola „Příklady rozpočtů“, kdy FO/PO spolu s daňovým poradcem předvídají postupné kroky a výdaje s přechodem na plátce DPH související. Máme na mysli zakoupení, instalaci a zaškolení pracovníků v novém účetním programu; přepočet, zveřejnění a vytištění nových ceníků; oznámení o přechodu na plátce DPH zákazníkům a odběratelům; předvídání budoucího obratu a zisku, apod.

4. Podání přihlášky k registraci na FÚ

Podle zákona o DPH je „osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročil částku 1 000 000 Kč, povinna podat  přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit“. Přihlášku k registraci (viz. Seznam příloh) musí tedy podnikatel odevzdat na příslušném Finančním úřadě do 15 dnů po zjištění překročení limitu. Podáním přihlášky na FÚ se však FO či PO nestává ihned plátcem DPH. Plátcem DPH se stává až „od 1. dne 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat“.

Na přihlášce podnikatel musí uvést všechny náležitosti:

 • název právnické či fyzické osoby
 • sídlo nebo trvalé bydliště
 • datum zákonné registrace (od kterého dne se stává plátcem DPH)
 • důvod registrace (zda je registrace nutná ze zákona nebo se jedná o dobrovolné rozhodnutí)
 • zdaňovací období (zda se bude jednat o plátce DPH s „měsíčním zdaňovacím obdobím“ nebo „čtvrtletním zdaňovacím obdobím“, přičemž v případě čtvrtletního plátce musí být obrat za předcházející kalendářní rok nižší než 10 000 000 Kč. Jestliže není obrat za předcházející rok znám, stanoví se zdaňovací období z předpokládaného ročního obratu v běžném roce.)
 • obrat za předchozí kalendářní rok, nebo předpokládaný roční obrat za běžný rok

5. Realizace příprav

a. Instalace softwaru

 • Využíváte-li služby účetní, pak si v drtivé většině software pořizuje a aktualizuje sama. Náklady si pak samozřejmě zahrne do ceny, za kterou poskytuje své služby. Instalace a zaškolování na novém softwaru již bývá zahrnuto v ceně zakoupení daného softwaru.
 • Pokud si účetnictví vedete sami, máte možnost si stáhnout dočasné demoverze různých programů a poté se rozhodnout, který vám nejlépe vyhovuje. Většina softwaru navíc poskytuje ke svému produktu různé příručky či přímo školení. Na webových stránkách ucto-pohoda.cz vám dokonce nabízí předprodejní online konzultaci s poradenstvím, která licence je pro vás nejvhodnější.

b. Zálohové faktury x obyčejné faktury

 • Faktura – doklad, který FO/PO vystavují svým zákazníkům a odběratelům proto, aby jim mohli zaplatit za odebrané zboží nebo za provedenou práci/službu. Nejdůležitějšími náležitostmi tohoto dokladu je popis toho, za co má odběratel zaplatit, způsob úhrady a datum splatnosti (buďto s okamžitou splatností nebo s libovolně dlouhou dobou splatnosti – nejčastěji 14 dní, 1 měsíc). V případě plátce DPH má faktura povahu daňového dokladu.
 • Zálohová faktura (tzv. proforma faktura) – doklad, kterým dochází k platbě sjednané částky předem a vystavuje se na základě objednávky jako ochrana před „nesolidními“ zákazníky
  • Plátci, jemuž je takováto faktura určena, vzniká nárok na odpočet daně na vstupu až po zaplacení fakturované zálohové částky. Ve svém vlastním zájmu by si však měl plátce ověřit, zda platí zálohu příjemci, jež je povinen přiznat daň k datu přijetí platby. Pouze v tomto případě totiž má nárok na odpočet daně na vstupu u zálohové platby.
  • Příjemci zálohy vzniká po obdržení platby povinnost daň při výstupu přiznat a vyhotovit daňový doklad.

Faktura vystavená plátcem DPH musí obsahovat tyto náležitosti (převzato z http://www.euroekonom.cz/podnikani-faktura-vzor-dph.php) a také by se vystavené faktury měly číslovat, aby se mohlo vyloučit podezření, že nějaká faktura může být zatajena:

 • Označení dokumentu (Faktura/daňový doklad)
 • Evidenční číslo dokladu
 • Adresu a jméno vydavatele faktury plus IČ a DIČ
 • Jméno/název firmy a adresu příjemce faktury plus IČ
 • Dodatek o zápisu podnikatele v živnostenském rejstříku (např. podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku toho a toho městského úřadu)
 • Datum vydání a datum splatnosti
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění (většinou shodné se dnem vystavení faktury)
 • Položky faktury
 • Uvedení vyfakturované peněžní částky
 • Základ daně
 • Informace o výši DPH v % a v Kč

Správnost daňových dokladů je velmi důležitá, proto silně doporučujeme konzultovat jejich přesnou podobu s účetní nebo daňovým poradcem.

c. Tvorba ceníků, kdy je třeba přepočítat cenu vašich výstupů dle příslušné daňové sazby a následně tyto výrobky přecenit.  Pokud si to necháte na poslední chvíli a potom s tím budete spěchat, budou ceníky pravděpodobně vypadat méně pěkně a zvyšuje se riziko, že v nich budou chyby. Zejména pokud bude vyžadována i nová grafická úprava, tak je vhodné nechat na tento proces i několik týdnů.

6. Komunikace se zákazníky

Přechod k plátcovství DPH pro firmu znamená, že musí zdražit své výrobky a služby, které předtím dani z přidané hodnoty nepodléhaly. To také znamená, že se nakupované výrobky a služby pro zákazníky, zejména pak neplátce DPH zdraží a může tak vzniknout riziko, že firma ztratí své stávající zákazníky v důsledku vyšších cen. Je tedy nutné svým zákazníkům oznámit důvod navýšení cen a na tuto změnu je připravit. Malé firmy a živnostníci si totiž většinou nemohou dovolit své zákazníky ztratit. Připravte si komunikační strategii se zákazníky a pokuste se najít způsoby, jak zmírnit dopady zdražení – např. možnost předplatit si na delší dobu za cenu ještě bez DPH.

Odběratelé, jež jsou plátci DPH a nakupují převážně od plátců daně se pak přechod dodavatele (FO/PO jež přechází z neplátce na plátce) příliš netýká. Daň ze zboží a služeb nakoupených od plátců daně mohou odečíst jako daň na vstupu a cena nákupu se jim tak sníží o zaplacené DPH.

7. Registrace na plátce DPH (den přechodu)

Plátcem se osoba povinná k dani podle zákona o DPH stává až „od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat“. Tedy, jestliže podnikatel v září zjistil, že v období 1. 3. 2011 do 31. 8. 2011 překročily výnosy obrat ve výši 1 000 000 Kč, do 15. září musí odevzdat přihlášku k registraci za plátce DPH a od 1. 11. 2011 se stává plátcem DPH.

8. Podání prvního daňového přiznání + nárok na odpočet

V případě, že se jedná o měsíčního plátce DPH, musí osoba povinná k dani odevzdat své první daňové přiznání k DPH  vždy k 25. dni následujícího měsíce (např. 1. 11. 2011 se FO/PO stane plátcem DPH a první daňové přiznání musí odevzdat 25. 12. 2011). Čtvrtletní plátce musí odevzdat daňové přiznání k 25. dni v posledním měsíci uplynulého zdaňovacího období (např. 1. 11. 2011 se FO/PO stane plátcem DPH a první daňové přiznání musí odevzdat 25. 1. 2012.).

První podané daňové přiznání k DPH firmy využívají také k tomu, aby si uplatnili odpočet na DPH ze zásob. Odpočet DPH je možno uplatnit pouze na obchodní majetek pořízený nejvýše za 12 měsíců před datem registrace. Jedná se tedy o zásoby a majetek (může to být např. i PC nebo firemní automobil), které má osoba povinná k dani v evidenci ke dni, kdy se stala plátcem DPH.

Velmi důležité také je, v jakém stavu se skladová evidence nachází. Jednodušší to bude mít podnikatel, jež vede klasickou skladovou evidenci vedenou podle skladových karet. Naopak velice těžké to pak bude mít podnikatel používající metodu evidence známou pod názvem „kontrola korunou“, u nichž je fyzický stav možné zjistit pouze provedením fyzické inventury zásob, která ale podá pouze informaci o stavu zásob v prodejních cenách, nikoli v pořizovacích. Odpočet DPH při změně režimu totiž stanovuje podmínku, že se jedná o pořizovací ceny zásob včetně DPH.

Chce-li FO/PO uplatnit odpočet DPH, přičemž plátcem DPH se stává 1.11 2011, musí provést ke dni 31. 10. 2011 k 24:00 hodin inventuru veškerého obchodního majetku, u kterého bude chtít odpočet DPH uplatnit. V případě zásob musí tyto zásoby přecenit, tzn. že prodejní ceny budou obsahovat DPH.

Důležitou podmínkou pro uplatnění odpočtu DPH jsou daňové doklady či doklady vystavené plátcem daně, které obsahují částku za zdanitelné plnění včetně DPH. Odpočet DPH tedy nelze uplatnit na zásoby pořízené od neplátce nebo obchodní majetek pořízený ze zahraničí, kdy plátcem DPH není osoba registrovaná k dani na území ČR.

9. Princip účtování

Jelikož jste nyní plátci DPH, fakturujete svým odběratelům s DPH, ať už jsou plátci, či ne. Např. nakoupíte vstupy v hodnotě 30.000,- Kč (25.000 cena vstupu + 5.000 DPH). K tomuto přidáte vaši přidanou hodnotu (vaši práci) a celkově účtujete 50.000,- Kč.

Jako neplátce účtujete:

Za materiál 30.000,- Kč (25.000 + 5.000 DPH)

Přidaná hodnota 20. 000,- Kč

Celkem účtujete 50.000,- Kč

Jako plátce účtujete:

Za materiál 25.000,- Kč (5.000 DPH si nárokujete zpět)

Za práci 20.000,- Kč

Základ daně celkem: 45.000,- Kč

Daň: 20% -> 45.000 x 20% = 9.000

Konečná cena = 45.000+9.000 = 54.000,- Kč

Pokud dodáváte neplátcům, jste pro ně o 4.000 dražší, jelikož si DPH nemohou odečíst.

Zrušení registrace

Pokud již dále nesplňujete náležité podmínky plátce DPH, můžete samozřejmě také požádat o zrušení registrace.  Jednotlivé podmínky jsou uvedeny v zákoně od DPH (§ 106 Zrušení registrace). V zásadě se jedná o to, že pokud již nesplňujete podmínky plátce dle § 94, žádost o zrušení registrace můžete podat nejdříve po roce od data účinnosti vaší registrace, obrat však v souladu s povinností plátce nesmí po tuto dobu (po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) přesáhnout částku 1 000 000 Kč a celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nesmí překročit 326 000 Kč. O zrušení registrace můžete také požádat v tom případě, pokud uskutečňujete pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.

Taktéž správce daně je oprávněn zrušit vaši registraci, a to v případech, kdy např. aniž by oznámil důvody správci daně, po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskutečnil plátce své plnění, plátce neplní povinnosti dle tohoto zákona, uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, apod.

Pokud dojde ke zrušení DPH, tak se musí dodatečně odvést DPH z majetku (zásoby, automobily….), který je v době zrušení registrace používán a u kterého jsme si nárokovali DPH.

Při zrušení registrace, ať už dobrovolné nebo ze strany FÚ, je plátce v posledním přiznání povinen odvést uplatněné DPH z obchodního majetku, který má ke dni zrušení registrace tj. ze zásob na skladě, majetku a zaplacených (ke dni registrace nevyúčtovaných) zálohových plateb, ze kterých si plátce uplatnil DPH. Vzhledem k tomu, že toto dodanění je opravdu poměrně složité, doporučujeme ho plánovat a připravovat v dostatečném předstihu minimálně 6 měsíců a využít služeb účetní či daňového poradce. Zároveň je vhodné v období před zrušením registrace minimalizovat skladové zásoby, aby ke dni zrušení byly co nejmenší – minimalizovat výši dodanění. Tzn. před zrušením registrace je vhodné „vyprodat sklad“.

Vyvázání z registrace je poněkud komplikovaný proces, kdy dochází ke vrácení uznaných daní finančnímu úřadu, pokud v tuto dobu máte odpočet, je velmi pravděpodobné, že si vaši daňovou evidenci finanční úřad pro jistotu prověří.

Pár poznámek na závěr:

 • Samotná registrace k DPH zabere cca 4 hodiny – vyplnění formuláře a odnesení nebo zaslání na příslušné FÚ.
 • V některých zákonem specifikovaných případech existuje povinnost tzv. přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele, týká se to např. některých řemesel, stavebnictví atp.
 • FO nebo PO by se neměla bát zeptat. Konktrétně registrace k DPH se dá se svým správcem daně sepsat poměrně rychle a poradí úplně stejně účetní nebo daňový poradce J
 • Používat výhradně ověřené zdroje – oficiální stránky ministerstva financí a ostatních státních institucí.
 • Za účetnictví odpovídá vždy daný subjekt, nikoliv účetní. Ve smlouvě s účetní je tedy žádoucí mít odstavec o pojištění proti případným škodám a jejich vymahatelnosti. Obecně je také velmi žádoucí mít „těsný“ vztah se svou účetní, tj. nebát se zeptat, pokud Vám není něco jasné. Předávat doklady včas a kvalitně (ofocené termopapíry, seřazené doklady,…). Vyžadovat po účetní pravidelné výstupy – přehledy příjmů a výdajů, případně náklady a výnosy (podvojné účetnictví). Nejhorší co může být, je nechat vše na účetní se slovy „ona si s tím nějak poradí“. Taky je dobré si nastavit s účetní termíny pro předávání dokladů – pro DPH např. nejpozději 10., mzdy nejpozději do 5. apod. Zkrátka a dobře s přechodem na plátcovství DPH by měla být FO nebo PO více „pořádná“ a nikoliv bordelář :)

Příběhy ze života

 • V podstatě se můžeš vysvětlování klientům, že ses stal plátcem DPH, dle mého názoru elegantně vyhnout. Pravda není to úplně zadarmo, ale hodně záleží na dané struktuře klientů FO nebo PO. Pokud má FO signály, že překročí limit pro registraci k DPH, tak si může vedle své živnosti zřídit PO s registrací k DPH. Princip je pak takový, že práce pro plátce DPH dělám jako PO, práce pro neplátce dělám jako FO. Pravda, je to administrativně náročnější, ale výsledkem může být, že můžeš hezky „marketingově“ podat některým klientů…. „hele jsem dobrý, založil jsem si s.r.o. a stal jsem se plátcem DPH a pro vás to nebude mít žádnou změnu, páč vy si to mé DPH odečtete ve svém přiznání“. Nemusí to být správné řešení pro každého, ale i takového klienta máme“ (názor účetního)

Pokračovat na další kapitoluPrávní úprava předmětu projektu či jeho realizace.
Zpět na přehled obsahu šablony
Přechod na plátce DPH.

Partnerem tématu Přechod na plátce DPH je progresivní firma Účetnictví bez starostí, nabízející komplexní účetní služby se zaměřením především na živnostníky a malé firmy do 25 zaměstnanců z Prahy a Středočeského kraje.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123