Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Tato stránka je kapitolou šablony Spolufinancování z fondů EU.

Jestliže si najmete někoho na zpracování žádosti, je ve vašem nejlepším zájmu dohlédnout na to, aby byla žádost kvalitně zpracována, respektive, aby její formální stránka byla bez chyb.

V případě, že se rozhodnete žádost zpracovat na vlastní pěst, je dobré váš podnikatelský záměr konzultovat s některou agenturou zabývající se touto problematikou (viz informační zdroje) nebo alespoň na bezplatné lince 800 200 200 (Eurofon, bezplatná informační linka o EU).

Školením k certifikaci projektového manažera se zabývá např. Společnost pro projektové řízení Česká republika.

Přílohy, které mohou být nezbytné při předkládání žádosti o dotaci:

- dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu (Studie proveditelnosti)
- doklad o právní subjektivitě
- podklady pro posouzení finančního zdraví
- územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (nejpozději v den podání žádosti)
- kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení
- doklad o provázání vlastnických vztahů
- doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
- položkový stavební rozpočet
- doklad o partnerství
- čestná prohlášení
- smlouva o vedení účtu

Co se týče administrativy, je více než vhodné nepodceňovat tzv. monitorovací zprávy. Tyto zprávy informují pověřené úřady o stavu vašeho projektu, co a jak jste již uskutečnili a jak plníte indikátory (které si sami nastavujete v projektové žádosti). Dále je třeba vyhotovovat žádosti o platbu, protože finanční prostředky se vyplácejí (až na určité výjimky) po skončení projektu (tzn. jsou vypláceny zpětně) nebo v jednotlivých etapách, předem vymezených ve studii proveditelnosti a v rámci projektové žádosti. Z toho důvodu, pokud nemáte dostatek finančních zdrojů, je dobré si vzít po dobu financování projektu půjčku. Doporučuje se mít k dispozici finanční objem ve výši až 100 % nákladů projektu, tak se budete schopni vyhnout problémům s následnou platební neschopností. Většina českých bank již s tímto „problémem“ počítá a je připravena vám nabídnout odpovídající finanční produkty.

Zapomínat byste neměli ani na to, že tyto dotace fungují na principu spolufinancování, což znamená, že EU pouze do určité míry na projekt přispívá, ale nehradí! Pokud jste podnikatelský subjekt, můžete počítat s 40-60% krytím z celkových nákladů projektu, ve výjimečných případech může dotace dosáhnout hodnoty 100 % (např. u OP Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy Školení je šance a také Educa – specifické školení zaměstnanců). Záleží tedy vyloženě na výzvě. V případě veřejnoprávního subjektu (kraje, obce, města, příspěvkové organizace) nebo neziskové organizace můžete také dosáhnout dotací ve výši až 100 % z celkových nákladů (např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

A které náklady se tedy vlastně hradí? Můžete zde započítat i takové položky jako náklady na projektového manažera, inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci, poplatky související s vedením zvláštního účtu (pokud je povinný) atd. Přesný výčet závisí na druhu programu a projektu. Je však důležité upozornit na případ, kdy jsou již v průběhu realizace projektu vytvořeny nějaké příjmy. Tehdy musí být odečteny od uznatelných nákladů a tímto se snižuje i výše dotace.

Kromě různých institucí a agentur poskytujících informace o dotacích lze využít i časopisů a odborných periodik jako jsou Dotace, Moderní obec, Obec a finance apod.

Další informační zdroje

Zpět na přehled obsahu šablony Spolufinancování z fondů EU.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.