Nejčastější rizika a chyby

Tato stránka je kapitolou šablony Spolufinancování z fondů EU.

Rizika často nemůžete sami ovlivnit, ale můžete zmírnit rozsah jejich důsledků tím, že s nimi budete seznámeni, budete s nimi počítat a uděláte i něco málo proto, abyste se jich vyvarovali nebo se na ně alespoň psychicky připravili.

Chyby ale pramení spíše z opomenutí nebo nedostatečné informovanosti, a proto si na ně zaděláváte už dopředu sami. V následujícím textu se snažíme objasnit ty nejčastější chyby, kterých je dobré se vyvarovat.

Rizika

 • nespolehlivost projektové firmy (manažera)
 • neschválení předložené žádosti o dotaci
 • zaneprázdněnost projektového manažera, který nestíhá vykonávat všechnu svou práci, projekty se mohou zbytečně zpožďovat
 • krácení, či odebrání dotací již schválenému projektu

Chyby

 • Mezi nejčastější chyby žadatelů o dotaci patří v první řadě nekvalitní podnikatelský záměr, žadatel musí mít jasnou představu o projektu.
 • Častou chybou je rovněž špatné pochopení dotačního programu a snaha o napasování projektu do určitého programu.
 • Špatný postup je rovněž ten, kdy žadatel zahajuje projekt rozhodnutím, že chce čerpat dotaci a až následně hledá projekt, který by mohl realizovat (tyto projekty jsou většinou odsouzeny ke špatnému konci). Realizace projektu musí vycházet z jednoznačných potřeb žadatele, ideálně je projekt potřený a realizovatelný i v případě, kdy není brána v úvahu dotace.
 • Vzhledem k tomu, že u některých operačních programů je dotace na projekt vyplácena až zpětně po realizaci a ukončení projektu, je nutné, aby žadatel měl zcela jasnou představu o tom, z čeho bude projekt financovat.
 • Nevšimnutí si výzvy včas a v důsledku krátkého období na vypracování žádosti její nekvalitní zpracování.
 • Častou chybou při vytváření žádosti o dotaci je nedostatečné prostudování relevantních dokumentů k operačním programům. Těmito dokumenty jsou především:

- výzva programu (klíčové informace o programu)
- pokyny pro žadatele a příjemce dotace (návod, jak podat žádost o podporu z EU)
- nápověda k aplikaci eAccount a Benefit (systémy, přes které se žádosti podávají elektronicky)

 • V průběhu celé realizace projektu je nutné dodržet formální náležitosti a postupy (časté chyby jsou nepřesnosti uvedených údajů či špatně uvedené identifikační údaje žadatele, který je musí vyplnit přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodním rejstříku).
 • V žádosti chybí některé údaje.
 • V případě vyplňování registrační žádosti je nutné správně vyplnit formulář finančního výkazu, aby mohl být vypočten rating žadatele. Všechny finanční výkazy v elektronickém formuláři musí být řádně doloženy. Žadatel si musí dát pozor na to, aby vyplnil správný typ formuláře finančního výkazu, aby aktuální data souhlasily.
 • Velice častou chybou je ponechání podání žádosti na poslední den, kdy je program pro příjem žádosti ještě otevřen. Systém je přetížen a žadateli se nemusí podařit žádost odeslat.
 • Nesplnění podmínek dané výzvy nebo operačního programu, pod níž podnikatelský záměr spadá (např. nedoložení 2 let historie společnosti).
 • Chybějící základní informace o tom, co je předmětem projektu, z nichž by mělo vyplývat, zda je projekt v souladu s cílem programu a výzvy.
 • Chybně uvedená adresa místa realizace projektu je další chybou při vypracování žádosti. Místem realizace může být, jedná-li se o podnikatelský subjekt, pouze provozovna příjemce dotace, která je registrovaná na živnostenském úřadě.
 • Chybí přílohy, které je nutné doložit při předkládání žádosti (např. doklad o právní subjektivitě, dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu, stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, smlouva o vedení účtu a další přílohy uvedené v sekci doporučení).
 • Žádost zpracovávána narychlo ztrácí na kvalitě a má spoustu nedostatků.
 • Nepřesné rozlišení, zda se jedná o veřejnou podporu či ne. Veřejná podpora je jakákoli podpora ze strany státu či státních subjektů, která narušuje či ohrožuje hospodářskou soutěž. V případě, že projekt je kvalifikován jako veřejná podpora, využívá se zde pravidla De minimis, které říká, že tato podpora poskytnutá jednomu příjemci nesmí spolu s ostatními takovými podporami přesáhnout za dobu 3 let částku 200.000 EURO (v případě silniční dopravy 100.000 EURO). Čerpání této formy podpory je vždy uvedeno ve smlouvě o poskytnutí podpory. Veřejná podpora, jež je neslučitelná se společným trhem a může narušit hospodářskou soutěž, je zakázaná. Avšak poskytování veřejné podpory může být povoleno na základě tzv. blokových výjimek, kdy se jedná většinou o nařízení Evropské komise. Jestliže podnik nečerpal de minimis v rozhodném účetním období roku 2010, 2009 a 2008, má pak nárok na čerpání 500.000 EURO v rámci dočasného rámce. Po vyčerpání tohoto dočasného rámce pak může čerpat i de minimis v plné výši a to 200.000 EURO. Celkově tedy podnik může čerpat podporu až do výše 700.000 EURO v režimu veřejné podpory.
 • Nejdůležitějším bodem přípravy projektu je definování „závazných ukazatelů“ za účelem definování cílů, kterých má být projektem dosaženo. Je třeba důsledně zvážit reálnou šanci na splnění cílů za všech okolností. Nesplnění cíle, byť jen s malou odchylkou, může vést ke krácení či úplnému odebrání dotace. Ovšem i v tomto případě záleží na podmínkách výzvy a OP. Většinou lze akceptovat nedodržení ukazatelů do 10 %, je-li řádně zdůvodněno.

Pokračovat na další kapitoluPříklad rozpočtu a finance projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony Spolufinancování z fondů EU.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123