Rychlý přehled projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Spolufinancování z fondů EU.

Název projektu: Spolufinancování z fondů EU

Délka trvání
Určit časový interval lze jen velice obtížně. Samotné vypracování žádostí o podporu z fondů EU trvá zhruba 1-6 měsíců a vyhodnocení se může táhnout až 1–12 měsíců, v průměru  6 měsíců. Samotná realizace projektu se liší z hlediska povahy projektu – jedná-li se o měkké projekty, jejich realizace může trvat 1-3 roky, jedná-li se o tvrdé (investiční) projekty, může jejich realizace trvat i 1 měsíc v případě jednoduchého pořízení hmotného majetku, ale ve výjimečných případech i 10 let, např. v případě výstavby dálnice. Po skončení realizace projektu je do 1-2 měsíců poskytovateli finančních prostředků předkládána závěrečná monitorovací zpráva. U jednotlivých investičních operačních programů (OP) jsou po dobu 3-5 let předkládány také monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (doba, po kterou musí být udrženy výstupy projektu, ke kterým se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování). U Regionálních OP jsou tyto zprávy předkládány nejčastěji po dobu 3 let, v některých případech až 5 let.

Složení týmu
Žadatel, projektový manažer, příjemce dotace.

Popis projektu
Tato šablona se zabývá využitím podpory projektů z fondů EU. Jedná se o tzv. měkké neinvestiční a tvrdé investiční projekty. Mezi měkké neinvestiční projekty patří rekvalifikační kurzy, tvorba nových pracovních míst, podpora sebezaměstnávání a vzdělávání, odborná školení např. v oblasti ekologie, osob pracujících v dopravě, vzdělávací a poradenské programy pro začínající podnikatele, podpora marketingových a propagačních aktivit, výzkumné a vývojové činnosti, vytváření výzkumných pracovišť či vzdělávací programy pro pracovníky ve službách, školení pracovníků v oblasti informačních technologií, podpora sociálních aktivit zaměřených na osoby postižené sociální exkluzí a široká podpora vzdělávání ve školství i mimo ně. Pokud jde o tvrdé investiční projekty, ty jsou zaměřeny především na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákup, rekonstrukce a výstavbu nemovitostí, nákup strojů či pořízení nového softwaru a patentů. Tato šablona popisuje dotační období 2007-2013.

Strategie řešení projektu
Spolufinancování z fondů EU není projekt sám o sobě. Máte nějaký projektový záměr ve své organizaci a ten v některých případech můžete, nebo nemusíte spolufinancovat z fondů EU. Projekty jsou zpracovávány na základě příslušné výzvy v příslušném operačním programu. Existuje zde možnost buďto zpracování projektu samotnou firmou, nebo si lze najmout projektového manažera.

Náklady projektu
Cena za zpracování žádosti o dotaci odborníkem se může pohybovat od 30 tisíc do 200 tisíc Kč. Existují případy, kdy cena za přípravu projektu je nulová či pouze symbolická, na druhé straně jsou také projekty, jejichž samotná příprava stojí miliony korun (závisí to na typu projektu), případně může firma chtít např. 0,5 až 10 % z poskytnuté dotace. Dále jsou náklady projektu navýšeny o náročnější administrativu – výběrová řízení, monitorovací zprávy atp. Orientační hodinová sazba odborníka na dotace se může pohybovat od 700 do 1 500 Kč. Pokud je žádost i administrativa řešena svépomocí, stojí to pouze čas zaměstnanců. V případě přiznání dotace můžete získat podle jejího typu spolufinancování cca od 40 % do 60 % uznatelných nákladů projektu, s 85% krytím nákladů můžou počítat veřejné projekty, v případě vzdělávání zaměstnanců je možno získat až 100 % způsobilých výdajů.  Více o nákladech najdete v kapitole o rozpočtu.

Rizikovost
Rizikovost může spočívat v nedůsledném prostudování nebo nepochopení výzvy, na kterou budete chtít v rámci vaší žádosti reagovat. Splněním všech náležitostí uvedených ve výzvě a dodržením všech administrativních pokynů lze toto riziko podstatně snížit. Zda vám bude dotace přidělena, záleží čistě na těch, kteří budou jednotlivé žádosti hodnotit, jejich rozhodnutí se samozřejmě odvíjí od samotné kvality žádosti a studií proveditelnosti, v neposlední řadě také na množství žadatelů a jejich finančních požadavků. Hodnocení žádostí je prováděno na základě nejrůznějších kritérií bodovou metodou. V případě, že je žádost o podporu schválena, firma tak získá prostředky z fondů EU, v opačném případě firma žádné nové zdroje nezíská, ale také ztratí prostředky, jež investovala do vypracování projektové žádosti o dotaci. Jelikož jsou dotace propláceny až zpětně, je důležité, abyste byli dostatečně finančně zajištěni, případně měli sjednaný úvěr, ze kterého bude možno projekt prozatímně financovat. V případě schválené dotace nebývá problém úvěr u banky získat. K zajištění financování projektu je možno využít rovněž program ZÁRUKA, kdy žadatel na projekt získá zvýhodněné ručení za úvěr od banky. Měli byste také dodržovat příslušná pravidla vztahující se na nakládání s penězi v rámci fondů EU. Pokud tomu tak nebude, může se stát, že se váš projekt přestane financovat nebo budete muset tuto finanční pomoc dokonce vrátit.

Pokračovat na další kapitoluCíle a přínosy projektu.
Zpět na přehled obsahu šablony Spolufinancování z fondů EU.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.