Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu svatby

Tato stránka je kapitolou šablony Svatba.

1. Zásnuby

V minulosti byly zásnuby takzvaným zlegalizováním vztahu. Znamenalo to, že pár se bude ode dne zásnub do roka a do dne brát. Samozřejmostí bylo požádat snoubenčinu rodinu o ruku snoubenky, poté oznámit zasnoubení i rodině snoubence. Bylo to spojeno se zásnubní oslavou, kde se v mnoha případech snoubenec setkával se snoubenčinou rodinou poprvé a naopak. Dnes už je doba trošku jiná a zásnubám se nepřikládá až takový význam. Snoubenci a rodiny se většinou už znají nebo dokonce žijí ve společné domácnosti – to dříve nepřipadalo v úvahu. Proto se také zásnuby často vůbec neřeší a nebo pokud se řeší, klade se důraz na to, jak požádá snoubenec snoubenku o ruku. Snoubenka by měla při té příležitosti dostat snubní prsten. Poté je slušností požádat o ruku snoubenky její rodinu tak, že snoubenec ohlásí svoji návštěvu a přinese dvě kytice. Jedna patří snoubence a druhá její matce. Zpravidla se předává kytice v pořadí matka snoubenky, snoubenka. Nakonec se zásnuby oznámí formálně i rodině snoubence. Není ani vyloučeno uspořádat zásnubní oslavu.

2. Přípravy

2.1.  Způsob přípravy svatby

Ještě před tím, než začnete samotnou svatbu plánovat, je dobré si ujasnit, zda si ji celou chcete zorganizovat sami nebo využijete služeb svatební agentury. Možné klady a zápory obou variant jsou popsány v kapitole 3. Možné přístupy a strategie projektu. V České republice můžete využít buď služeb svatební agentury, nebo svatebních agentů či agentek.  Některé svatební agentury spolupracují se svatebními agenty přímo.

2.2. Svatební rozpočet

Úplně na začátku je potřeba se shodnout na svatebním rozpočtu. Od toho se pak budou odvíjet Vaše plány: kde bude svatba, kolik hostů si můžete pozvat a jak by měla probíhat. Ukázky svatebních rozpočtů najdete v kapitole 6. Příklad rozpočtu. Nejdříve si určete cílovou částku a potom si skládejte jednotlivé položky. Ceny ovlivňuje několik faktorů: region, období svatby, druh služby a známost dodavatele služeb. Počítejte taky s tím, že někteří dodavatelé určují ceny zcela individuálně až na základě představy dané služby svých zákazníků.

2.3. Termín svatby

I u termínu svatby platí, že čím žádanější datum si zvolíte (např. 22.2.2012), tím víc dopředu je potřeba jej rezervovat. Výběr termínu může mít také vliv na cenu svatby a vyjednávání s dodavateli. Obecně platí, že je větší zájem o konání svatby během teplejších měsíců, salóny se svatebními šaty apod. tak mohou mít v tuto dobu mnohem menší výběr atp. Naopak mimo hlavní sezónu mohou být dodavatelé zaměření na svatby pružnější a ochotnější vyjít vstříc. Zvyklosti starších generací nedoporučují svatbu v květnu, což může být problém zejména pro některé pověrčivé příbuzné.

2.4. Svatební obřad

2.4.1. Druh svatebního obřadu

Svatební obřad může být buď civilní nebo církevní. Uzavřou-li snoubenci církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek civilní. Pokud však uzavřou sňatek civilní, mohou absolvovat i sňatek církevní v podobě slavnostního obřadu. Manželství už bylo totiž po právní stránce uzavřeno.

Civilní sňatek - lze uzavřít v dnešní době téměř kdekoliv – na radnici, na zámku, hradě, pod vodou. Snoubenci činí prohlášení o uzavření manželství před starostou nebo jiným pověřeným členem obecního zastupitelstva matričního úřadu, kde chtějí uzavřít manželství za přítomnosti matrikáře. U sňatku musí být přítomni: snoubenci, starosta, matrikář a dva svědci. Ti musí být zletilí a prokázat se dokladem totožnosti.

Církevní sňatek – může být uzavřen až po předložení osvědčení o splnění požadavků podle zákona o platném manželství. Osvědčení vydává příslušný matriční úřad, který spadá do správního obvodu, ve kterém má být manželství uzavřeno. Prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

2.4.2. Podmínky pro uzavření manželství

Po tom, co si vyberou snoubenci druh svatby (u civilní svatby i místo), je potřeba zajít na příslušný matriční úřad, který spadá do správního obvodu vybraného místa svatebního obřadu. Tam vyplní dotazník k uzavření manželství a domluví se na termínu a místu svatby.

Zároveň musí snoubenci předložit předepsané doklady před uzavřením manželství. Jedná se konkrétně o:
- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
- rodný list,
- dotazník k uzavření manželství
- doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad)
- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (občanský průkaz)
- případný úmrtní list zemřelého manžela, případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
- rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let nebo o osobu, u které je omezena způsobilost k právním úkonům)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci navíc žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou.

2.4.3. Svatební slib

Zatímco u civilního obřadu čte slib oddávající a snoubenci jen odpovídají známé „ano,“ u církevních obřadů opakují slib i snoubenci. Zní to většinou jako „Já, jméno a příjmení, odevzdávám se tobě, jméno a příjmení, a přijímám tě za manžela/lku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ Pokud jste se rozhodli pro civilní obřad a toužíte po svatebním slibu, můžete si ho napsat a přednést sami – to civilní obřad nevylučuje.

2.4.4. Hudba

Na svatební obřad je potřeba mít přichystaných několik skladeb pro příchod nevěsty, výměnu prstýnků, podpisy a závěrečné gratulace. Hudba se vybírá podle toho, kde se koná svatební obřad a podle vkusu snoubenců.

Kostel – hodí se spíše živá hudba.
Zahrady – dá se využít hudba reprodukovaná i živá. Je třeba zajistit elektřinu a ozvučení.
Obřadní síň - dá se využít hudba reprodukovaná i živá hudba.

2.5. Svatební poplatky

Poplatky za uzavření manželství se vybírají v případě:
- uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR – 3 000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2 000 Kč
- vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč

Další poplatky můžou mít stanoveny jednotlivé matriční úřady individuálně. Ceny jsou platné k prosinci 2011.

2.6. Ubytování

Svatební hostinu můžete uspořádat v prostředí nějakého hradu, zámku, hotelu, kde zároveň strávíte svatební noc. Výhodou je, že nemusíte přejíždět z místa na místo. Pokud Vám to rozpočet dovoluje, je dobré ubytovat i hosty, kteří přijeli z daleka a nemůžou se ten den vrátit domů.

2.7. Rozlučka se svobodou

Je to rituál, kdy se snoubenci loučí se svobodou a připravují se na vstup do manželství. Podle tradice by měla rozlučka probíhat v den před svatbou, to ovšem v praxi není možné. Rozlučka může být pánská (snoubenec s kamarády), dámská (snoubenka s kamarádkami) nebo společná (oba snoubenci se společnými kamarády). Nemělo by se zapomenout na dáreček pro snoubenku. Na domluvě pak zůstává to, kdo zmíněnou rozlučku zaplatí – kamarádi, snoubenci nebo napůl?

3. Zajištění dodavatelů

3.1. Květiny

Květiny jsou důležitým doplňkem každé svatby a dotváří její celkovou atmosféru. Zpravidla je rozdělujeme na:

a) Svatební kytici – ta je určena pro nevěstu. Svatební kytice dělíme na kulaté, převislé, úzké s dlouhým stonkem, netradiční. Typ se většinou určuje podle výšky nevěsty a střihu svatebních šatů. Druh květin je pak závislý na tom, jaké květiny má nevěsta ráda. Každá květina má svoji symboliku. Neméně důležitá je i barva – ta by měla ladit s celkovou barvou svatby. Pokud plánujete s kyticí házet, je potřeba to říct dopředu, aby se kytice při hodu nerozbila. Aby se tomu však úplně zabránilo, vyrábí se pro tyto případy ještě menší verze svatební kytice. Ta velká pak zůstává nevěstě na památku.

b) Kytice pro dámy (svědkyně, maminky, družičky) – kytice pro svědkyni a družičky by měly být menší verzí svatební kytice. U družiček se pak volí velikost kytice podle jejich věku (lze použít i košíček s květinami, květinový náramek). U kytic pro maminky a babičky je dobré sladit s barvou nevěsty a použít jiné květiny.

c) Korsáže do klopy pro pány (ženich, svědek, tatínci, svatebčané) – korsáž pro ženicha by měla ladit se svatební kyticí nevěsty tvarem i druhem květin. Korsáž pro otce a svědka by měla být méně nápadnější než má ženich. Doporučují se sladit kytice otce a maminky, svědka a svědkyně.

d) Výzdoba auta – květiny by měly ladit s kyticí nevěsty. Nejvíce bývá nazdobené auto nevěsty, auto ženicha se zdobí střídměji.

e) Polštářek pod prstýnky – ten by měl být sladěn s kyticí nevěsty i svatebčanů. Nemusí být vyroben z květin, možností je samozřejmě spousta.

f) Aranžmá na svatebním obřadě – liší se podle toho, kde se svatba koná. Pokud probíhá svatba v obřadní síni, zdobí se nejčastěji stůl oddávajícího. V případě svatby v kostele je nutné respektovat pravidla daného kostela, ale nejčastější je výzdoba kolem oltáře, případně lavic, vstupního portálu.  U svatebního obřadu v zahradě musí splňovat kritéria odolnosti proti vodě a přímému slunci. K výzdobě se používají třeba floristické brány.

g) Aranžmá na stole na svatební hostině – svatební tabule může být vyzdobena ve stylu svatební kytice nevěsty. Největší pozornost výzdobě je věnována místu u nevěsty, ženicha a jejich rodičů.

Variací, kde se dají použít květiny je mnoho. Kde je však skutečně použijete je jen na Vás. Před návštěvou květinářství je důležité mít vybrané svatební šaty, mít představu o barvě svatby a o tom, kde si přejete použít květiny. Při výběru květin nezapomeňte na to, že každá květina kvete v jiném ročním období.

3.2. Snubní prsteny

Vám zůstanou jako vzpomínka na svatební den i po jeho skončení. Snubní prsten se nosí na prsteníčku levé ruky, která je blíže k srdci. Kroužek symbolizuje nekonečnost lásky a štěstí a ochranu před zlými silami. Nevěsta a ženich nemusí mít vzhledově stejné prstýnky. Můžete vybírat podle toho:
- z jakého kovu jsou prsteny vyrobeny (zlato, stříbro, chirurgická ocel)
- povrchové úpravy (hladký, matovaný – matný povrch bez zřetelné struktury, pískovaný – matný povrch se stopami brusných kotoučů, kameny – diamanty, zirkony)

3.3. Svatební oblečení + doplňky

3.3.1. Svatební šaty pro nevěstu

Svatební šaty si můžete buď koupit nebo půjčit. V obou případech byste ale neměli výběr šatů nechat na poslední chvíli. Do salonu si nezapomeňte vzít s sebou boty, které odpovídají Vašim vysněným. Ideální doba zajít do salonu ihned po tom, co víte datum svatby. Svatební šaty se dají v podstatě dělit podle:
- Typu: První typ tvoří odvážné,  geometricky střižené šaty s jasnými liniemi. Druhý typ jsou takzvaně princeznovské šaty – objemné, vzdušné, nabírané modely. Objevují se i svatební šaty v délce po kolena.
- Barvy: Vybírat můžete z nejrůznějších barev, ale v zásadě platí, že by měly být nevěstiny svatební šaty sladěny s ženichovým svatebním oblekem
- Materiálu: Satén, hedvábí, šifon, tyl, krajka
- Ozdob na šatech: perličky, kamínky, výšivky
- Kruhová spodnička pod šaty: její výběr záleží na tom, zda se v tom nevěsta bude celý den cítit pohodlně

Tradicí je mít u sebe ve svatební den něco starého, nového, vypůjčeného a modrého. Stará věc symbolizuje loučení s dosavadním životem, nová naopak zvěstuje vykročení do nového života. Cokoliv vypůjčeného poukazuje na přátelství a nabádá k tomu, aby se na něj nezapomínalo. Modrá barva je spjata s neposkvrněnou, věrnou láskou – není divu, že nevěsty často zvolí modrý podvazek.

3.3.2. Svatební doplňky pro nevěstu

Doplňků je velké množství a záleží jen na vkusu nevěsty, které si vybere. Všechny doplňky by však měly ladit. Přehled svatebních doplňků pro nevěstu najdete v příloze.

3.3.3. Svatební oblek pro ženicha

Svatební oblek by měl ladit se svatebními šaty nevěsty. Důležité je, aby svatební oblek ženichovi dokonale padl. Oblek ho nesmí táhnout, tlačit, škrtit, apod. Svatební oblek si ženich vybírá podle toho, jakou má postavu. Oblek si může buď půjčit nebo koupit, rozdíl je v ceně. Pánské svatební obleky můžeme rozdělit:

Žaket: je složen z dlouhého černého kabátu a bílé košile. Další součástí jsou šedé, barevné nebo černé vesty a proužkované kalhoty.

Smoking: je populární hlavně u noblesního obřadu. Bývá opět v barvách černé, šedivé nebo bílé, s límcem nebo klopami. Ke smokingu nádherně vypadá i jednořadová vesta, která hned dodá na eleganci a vkusu.

Frak – je jako jediný ze všech typů pánských oděvů, na kterém si můžete nechat řád či vyznamenání. Frak bývá nejčastěji v černé barvě a projevuje se speciálním střihem. Vzadu má tzv. krovky a vpředu krátký kabátek. Vesta nesmí u fraku chybět.

3.3.4. Svatební doplňky pro ženicha

I pro ženicha platí, že doplňky musí být mezi sebou vzájemně sladěny. Jednotlivé doplňky najdete v příloze.

3.3.5. Šaty pro družičky

Šaty pro družičky by měly ladit se svatebními šaty nevěsty. Pokud má nevěsta bílé šaty, stejnou barvu by měly mít i šaty družiček. Družičky mívají většinou v ruce košíček, ve kterém mají okvětní lístky. Ty rozhazují před a po svatebním obřadu.

3.3.6. Šaty pro svědky

Základním pravidlem je, aby svědci neodpoutali svým oblečením pozornost od nevěsty a ženicha. Nevěsta a svědkyně by neměly mít stejnou barvu šatů. Pěkně vypadá, když spolu ladí svědek a svědkyně. Není to závazné pravidlo, ale svědkyně by měla ladit s kyticí. Někdy si nevěsty zakládají na spojovacím prvku, který spojuje nevěstu, ženicha a oba svědky.

3.4. Fotograf, kameraman

Když si budete vybírat fotografa, je důležité, abyste se v jeho přítomnosti cítili dobře, protože Vás bude doprovázet celý den, budete v jeho bezprostřední blízkosti. Důležité je si také vybírat podle stylu fotografií. Každý fotograf přece jen fotí jinak a je na Vás, co je pro Vás nejbližší. Další důležité náležitosti:

- Přesná specifikace služeb: důležité je mít písemnou objednávku, která by měla obsahovat (datum objednávky, datum, místo a čas svatebního obřadu, časový rozsah práce fotografa, počet fotografií, jejich styl a formát, převzetí fotografií, poplatek za stornování, přesná specifikace nadstandardní nabídky, jméno fotografa, který bude svatbu fotografovat)

- Skladba ceny: neexistuje jednotná cena. Některý fotograf účtuje pevnou částku (obsahuje čas, filmový materiál, album, CD, grafické úpravy až po osobní dovoz hotového alba), jiný má zase hodinovou sazbu (tisk fotografií a album jsou zvlášť)

- Počet snímků: minimální počty snímků, které byste měli obdržet od Vašeho fotografa

pouze obřad + skupiny = 30 fotografií
obřad + skupiny + portrétování = 40 fotografií – záleží na přízni počasí a fotogeničnosti okolí
obřad + skupiny + portrétování + hostina bez krájení dortu = 50 fotografií
celodenní fotografování od příprav nevěsty po krájení dortu a večerní zábavu = 60 fotografií

- Kameraman: pokud si plánujete objednat i kameramana, je dobré na to upozornit fotografa již při objednávce. Protože si tyto dvě profese navzájem konkurují, je dobré si nechat doporučit od fotografa kameramana, se kterým je zvyklý spolupracovat. Jde o to, že nejlepší záběr budou chtít oba a dvojice, které spolu spolupracují, už mají předem vyzkoušenou spolupráci a nedojde tak k vzájemným konfliktům

3.5. Svatební dekorace

Zahrnují všechno, co se dá použít k výzdobě domu nevěsty, výzdobě interiéru restaurace, oddacího místa a svatební tabule. Speciální součástí jsou výrobky z papíru. Je potřeba si zvolit barvu a styl svatby, to všechno se bude totiž promítat do všech svatebních dekorací.

3.5.1. Výrobky z papíru

- Svatební oznámení: mělo by být v souladu se stylem a barvou svatby. V případě umístění jmen na oznámení nad sebou se první píše jméno nevěsty, v případě jmen vedle sebe je jméno nevěsty vlevo. Na oznámení se neuvádí tituly a zkratky. Oznámení se posílá 1-2 měsíce před svatbou.

- Pozvánky ke stolu: se obvykle posílají se svatebním oznámením 1-2 měsíce před svatbou. Tyto pozvánky by měly být ve stejném stylu jako svatební oznámení. Bývají opatřeny textem: srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu.

- Jmenovky na stůl: by měly být zhotoveny ve stejném stylu jako svatební menu. Jmenovky jsou obvykle z papíru a slouží pro zasedací pořádek.

- Kniha hostů: slouží pro psaní vzkazů, blahopřání, zážitků ze svatby. Můžete přiložit i obálky, do kterých můžou svatebčané napsat osobní přání.

- Svatební program: je dobré jej mít sestavený z hlediska organizace – vy i hosté budou vědět, co se kdy bude dít.

- Svatební menu: by mělo být ve stejném stylu jako jmenovky. Bývá umístěno na svatební tabuli společně se jmenovkami.

- Děkovné kartičky: se posílají po svatbě jako poděkování svatebčanům za jejich přítomnost, případně i poděkování za svatební dary. Stylově by měly ladit se svatebním oznámením.

- Papírové krabice: slouží jako poděkování svatebčanům za jejich účast, říká se jim také krabičky na výslužku. Můžou být darovány společně s dárkem nebo samostatně. Výslužkou se myslí svatební cukroví, svatební koláčky.

3.5.2. Dekorace domu nevěsty, ženicha

Bývá zvykem, že se celá svatba vypravuje z domu rodičů nevěsty. Výzdoba domu se dá rozdělit do dvou částí:

- Dům zvenku: to znamená, že by mělo být poznat, že právě v tomto domě se odehrává svatba (slavobrány, věnec na vchodových dveřích)

- Dům zevnitř: můžete ozdobit balónky, květinami, důležitá je prostřená slavnostní tabule (ubrus, květiny, svíčky, drobné občerstvení)

3.5.3. Svatební obřad

Květinová výzdoba na svatebním obřadě je popsána v kapitole 3.1. Květiny. Ta se samozřejmě ještě kombinuje s výzdobou z textilií. Těmi se zdobí většinou lavice a židle pro svatebčany a stůl oddávajícího.

3.5.4. Interiér svatební hostiny

Je důležité sladit interiér svatební hostiny se svatební tabulí se zachováním barvy svatby. Na svatební tabuli se většinou používají následující doplňky:

- textilie: bílý ubrus, na něj čtvercové barevné ubrusy nebo šerpa
- ozdoby: květiny, svíčky (zapalují se při příchodu hostů), kamínky, okvětní lístky
- příbory, ubrousky
- svatební tiskoviny: jmenovky na stůl, svatební menu

3.6. Doprava

Při organizaci svatebního dne je potřeba myslet i na jednotlivé přesuny během dne. Je důležité si určit, jaká doprava, pro kolik osob a v jakou hodinu.

Přesun dopravními prostředky bude nejspíše potřeba:

- na místo obřadu (pro nevěstu a pro ženicha)
- z obřadu na hostinu
- z hostiny k místu ubytování/svatební noci

Mělo by platit, že ženich a nevěsta odjíždějí na svatbu speciálním autem. Stejně důležité je i respektovat pořadí vozů, které pojedou na místo obřadu: první vůz – ženich s matkou, druhý vůz – matka nevěsty s otcem ženicha, další vozy – svědci, příbuzní, přátelé a další svatebčané, poslední auto – nevěsta s otcem. Po obřadu odjíždí novomanželé autem nevěsty. Rodiče odjíždí vozy ženicha a svědků.

3.7. Svatební hostina

Svatební hostinou se myslí ta část svatebního dne po svatebním obřadu. Patří sem svatební oběd, svatební zábava a tradice a nakonec svatební noc.

3.7.1. Svatební oběd

Po skončení svatebního obřadu se předpokládá hlavní oficiální část svatební hostiny – a to formou slavnostního oběda. Ten se může uspořádat v domácím prostředí nebo v restauraci. Pokud se pořádá svatební hostina v restauraci, je zde připravena vyzdobená slavnostní tabule, stoly jsou uspořádány podle počtu hostů. Nejčastěji to bývá ve tvaru písmene U, T, I. Ke svatební hostině patří několik přípitků. Ten první zpravidla provádí personál, kde se svatební hostina nachází. Při prvním přípitku dojde k plánovanému rozbití talíře a ženich za asistence nevěsty zametá střepy. Ukazují tak vztah ke společné práci. Oficiální přípitek by měl provádět jeden ze svědků, pak následuje otec nevěsty. Ten by měl hosty zároveň vyzvat ke společnému obědu. Ostatní přípitky se můžou pronášet i mezi jednotlivými chody. Existuje několik způsobů servírování jídla. První je ten, kdy se pokrmy podávají přímo na talířích. Další varianta je založit prázdné talíře mezi hosty a na svatební tabuli připravit k volnému použití mísy s pokrmy. Nebo je možné i zvolit způsob, kdy personál obchází hosty, nabízí z nabídky pokrmů a hosté si určují, co by chtěli předložit na talíř. Potom následuje svatební zábava. Večer je pak připraveno pohoštění – většinou formou bufetové nabídky, rautu.

3.7.2. Zasedací pořádek

Zasedací pořádek u stolu by se měl řídit společenskými pravidly. V čele stolu sedí nevěsta s ženichem, přičemž nevěsta sedí zprava po boku ženicha. Vedle nevěsty sedí otec a matka ženicha. Vedle ženicha pak matka a otec nevěsty. V pořadí dalších čestných míst by měli následovat svědkové, prarodiče novomanželů, blízcí příbuzní a ostatní příbuzní a hosté. Zpravidla by po straně ženicha měli sedět příbuzní nevěsty a po straně nevěsty příbuzní ženicha.

3.7.3. Svatební zábava

Ke svatební zábavě dochází na svatební hostině. Možností, jak zabavit sebe i svatební hosty, je spousta. Příklady tradiční zábavy a různých her jsou uvedeny v příloze.

3.7.4. Svatební zábava a tradice

Svatební tradice můžeme rozdělit na ty, které se dějí před obřadem, po obřadu, před svatební hostinou, u svatební tabule a na odpolední a večerní zábavě. Svatební zábavu si můžete objednat prostřednictvím různých bavičů, zpěváků, karaoke, barmanských vystoupení nebo si ji vytvořit sami. Tradiční typy zábavy jsou opět uvedeny v příloze.

V rámci svatební hostiny se můžou číst svatební blahopřání, případně rozbalovat svatební dary.

3.7.5. Svatební noc

Novomanželé mohou opustit svatební hostinu několika způsoby. Buď odchází zcela nepozorovaně a bez rozloučení. Tento únik je výjimečně v souladu se společenskými pravidly. Nebo je vyprovází ostatní svatebčané. Vyprovázení může probíhat různě – světelné efekty, slavnostní špalír se zapálenými loučemi, ozdobený vůz, který je odveze do svatebního apartmá, apod. Odchodem novomanželů svatební hostina nekončí, hosté se můžou bavit i bez účasti nevěsty a ženicha.

3.8. Kadeřnice, kosmetička

Účes a líčení se vybírá až po tom, co má nevěsta vybrané šaty a svatební kytici. Nejdříve by se měly vybírat šaty, potom náhrdelník a náušnice a teprve potom doplňky do vlasů. Účes je závislý na stylu šatů, špercích a doplňcích do vlasů. Neméně důležitá je také kvalita vlasů nevěsty – ne každý účes se hodí pro každý typ vlasů.

Ani pro svatební účes a líčení neexistují všeobecně daná pravidla, proto se doporučuje domluvit si schůzku přímo s kadeřnicí a kosmetičkou. Ta Vám poradí, jaké líčení a účes bude vyhovovat Vašemu typu vlasů a pleti a bude ladit se svatebními šaty a kyticí. Obvykle to probíhá tak, že před samotným svatebním dnem proběhne zkouška líčení i svatebního účesu.

3.9. Výrobky z cukrárny

Na svatební hostinu neodmyslitelně patří dort, koláčky a cukroví.

3.9.1. Svatební dort

Dort patří mezi tradiční symboly svateb.  Měl by se objednávat tak měsíc dopředu. U zimních svateb stačí tak 2 týdny dopředu. Výběr dortu závisí na:

- velikosti: ta se odvíjí od počtu svatebčanů, ochutnat by měl každý + je třeba počítat s kouskem dortu pro svatební výslužku
- druhu: ten se odvíjí podle ročního období, ve kterém se svatební obřad koná. Na letní měsíce se hodí spíše lehčí dorty s ovocem na rozdíl od zimních období, kde se dává přednost dortům s máslovými krémy.
- vzhledu: ten se odvíjí od stylu a barvy svatby
- ozdoby: jednotlivé dorty mohou být ozdobeny marcipánem, květinami, figurkami – závisí to opět na stylu a barvy svatby

3.9.2. Svatební koláčky, cukroví

Svatební koláčky a cukroví patří na svatební tabuli společně se svatebním dortem. Cukroví může být pečené, nepečené, krémové, s polevou i suché. Důležitá je jeho velikost – mělo by se jednat o minizákusky. Společně s dortem slouží jako hlavní náplň do krabiček s výslužkou.

4. Před svatebním dnem

4.1. Rozvoz koláčků

Zvací svatební koláčky se pečou asi 3 týdny před svatebním obřadem a nahrazují zasílání svatebního oznámení poštou. Roznáší se těm, které chcete pozvat na svatbu osobně. V některých krajích to funguje obráceně – koláčky slouží jako oznámení příbuzenstvu, které není na svatbu pozvané.

4.2.  Zkouška šatů

Zkouška šatů před svatbou se týká většinou šatů, které si nevěsta půjčuje v půjčovně. Svatební šaty se zkouší zpravidla třikrát – poprvé, když si nevěsta šaty vybírá, podruhé vybrané šaty s doplňky a potřetí den až dva dny před svatbou. Potřetí už šaty musí být připraveny pro nevěstu – to znamená upravené na míru, pokud bylo potřeba zkrátit nebo prodloužit délku, apod. Šaty si nevěsta při třetí zkoušce odnáší domů.

5. V průběhu svatebního dne

Protože je potřeba zorganizovat v průběhu svatebního dne několik věcí naráz, je dobré si ho časově rozplánovat.

- šaty si nevěsta obléká namalovaná a učesaná, tzn. že je potřeba si zjistit předem, kolik času zabere návštěva kadeřnice a kosmetičky, aby nebyla nevěsta v časovém presu

- vyzvednutí kytic – to by mělo být v režii ženicha, kytice vyzvedává pro nevěstu, maminky a družičky. Je zde také možnost si zajistit odvoz kytic domů. Je dobré mít taky zajištěného člověka, který bude připínat svatebčanům myrty

- měl by být zajištěný člověk, který bude rozdávat svatebčanům svatební koláčky a starat se na konci svatby o jejich výslužky

- příprava na odjezd – zkontrolujte si, zda má nevěsta kabelku, náhradní punčochy, snubní prstýnky, doklady nevěsty i ženicha a fotoaparát pro momentky ze svatby

- příjezd na místo – určete si čas, který je potřeba pro přepravu z domu nevěsty na místo obřadu a dejte si nějakou rezervu na to, kdyby byl nějaký provoz. Nebylo by vhodné přijet pozdě

5.1. Rozvrh svatebního dne

 1. Vstávání/snídaně
 2. Oblékání
 3. Kadeřnice, vizážista
 4. Příjezd ženicha a svatebních hostů
 5. Oficiální přivítání hostů a zahájení snídaně u nevěsty
 6. Odjezd na obřad
 7. Obřad
 8. Gratulace
 9. Odjezd hostů na hostinu
 10. Focení nevěsty a ženicha
 11. Návrat novomanželů na hostinu
 12. Přípitek
 13. Svatební oběd
 14. Svatební hry
 15. Krájení svatebního dortu
 16. První tanec nevěsty
 17. Tanec
 18. Nevěsta a ženich si převlečou šaty
 19. Večerní zábava
 20. Svatební večeře
 21. Zábava

6. Po svatebním dni

Svatba proběhla, tak teď je jen potřeba zařídit několik věcí:

- Administrativní: vyzvednutí oddacího listu na matrice, vyřízení nového občanského průkazu a cestovního pasu, oznámit změnu příjmení (např. v bance, zdravotní pojišťovně, živnostenskému úřadu v případě podnikání, …)

- Poděkování svatebčanům: nejpozději do měsíce od konání svatby se svatebčanům zasílají děkovné oznámení s poděkováním za pomoc při organizaci svatby, účasti na svatbě

- Vrácení půjčených věcí: je nutné vrátit půjčené svatební šaty a doplňky. Šaty není potřeba čistit, to je v režii půjčovny.

- Svatební cesta: po svatbě se jezdí na svatební cestu, známou jako líbánky. Pokud pojedete na svatební cestu později, bývá tradicí slavnostní oběd v domě ženichových rodičů společně s rodiči nevěsty.

Pokračovat na další kapitoluPrávní úprava předmětu projektu či jeho realizace.
Zpět na přehled obsahu šablony Svatba.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123