Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu

Tato stránka je kapitolou šablony Založení občanského sdružení.

Založení občanského sdružení se obecně vzato skládá z následujících kroků:

1) Promyšlení koncepce a sestavení přípravného výbor

Prvním krokem je zjištění, zdali jsou sladěné představy, o budoucím fungování O.S. tzn. o poslání , financování, sídle (ukládání dokumentace)  a rozdělení funkcí. Tímto krokem se vyvarujete budoucím neshodám, které se jen obtížně řeší, jelikož tyto chyby jsou z pravidla zahrnuty i ve stanovách.

2) Sepsání Stanov a Návrhu na registraci

V návrhu na registraci je třeba uvést jména, příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat.

K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení (ve dvou vyhotoveních) obsahující tyto náležitosti:

 • název občanského sdružení, který se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů (Výrazně lišit znamená, že název nesmí byt ani foneticky podobný s jinou právnickou osobu (např. fonetická podoba C vs. K)
 • sídlo (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí, sídlem může být i bytová jednotka )
 • cíl činnosti sdružení (záchrana památky, sdružování za účelem výměny informaci  etc. )
 • práva a povinnosti členů sdružení
 • orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení
 • ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem)
 • zásady hospodaření (rozumí se zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

Příklad stanov: http://www.neposeda.org/stanovy.html , dále také vzory v příloze tohoto návodu. Více také viz právní úprava v další kapitole s odkazem na relevantní zákony.

3) Odeslání návrhu na Ministerstvo vnitra

Stávající adresa Ministerstva vnitra je:

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení sdružování,
Náměstí Hrdinů č. 3,
140 21   Praha 4,
e-mail: sdruinfo@mvcr.cz

Více viz http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

4) Doplnění nebo oprava žádosti v případě záporného vyjádření

To, zda návrh na založení projde hned napoprvé nebo jestli se vám vrátí k doplnění, či bude zamítnut, to záleží jednak na kvalitě zaslaných stanov, ale také na tom, zda byly v očích úředníků dodrženy požadavky zákona.

Poprosili jsme odpovědné oddělení Ministerstva vnitra, aby nám napsali jaké bývají nejčastější komplikace při registraci OS. Zde si můžete přečíst jejich vyjádření k procesu schvalování vč. termínů pro jejich práci:

Vážený pane,

k Vašemu dotazu týkajícímu se problematiky registrace občanských sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“), sdělujeme:

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. ministerstvo nejprve posuzuje, zda podaný návrh má všechny v § 6 odst. 2 a 4 téhož zákona vyžadované náležitosti. Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 zákona č. 83/1990 Sb. (anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné), ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci nelze zahájit. Řízení o registraci je v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. zahájeno dnem, kdy byl ministerstvu doručen návrh na registraci, který byl po formální stránce shledán úplným a přesným.

V rámci řízení o registraci ministerstvo posuzuje stanovy připojené k návrhu z hledisek stanovených § 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., tzn. zda v daném případě nejde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3 tohoto zákona, zda stanovy jsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 83/1990 Sb., zda nejde o občanské sdružení nedovolené ve smyslu § 4 citovaného zákona a zda cíle zamýšleného občanského sdružení nejsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5 zákona č. 83/1990 Sb.

Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání (o registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení). Zjistí-li ministerstvo z předložených stanov občanského sdružení výše uvedené důvody k odmítnutí registrace specifikované v § 8 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., registraci rozhodnutím odmítne.

Z výše uvedeného vyplývá, že při registraci občanských sdružení se ministerstvo důsledně řídí zákona č. 83/1990 Sb. s tím, že každý návrh na registraci vyžaduje individuální posouzení.

S pozdravem

JUDr. Helena Sluková

oddělení sdružování

tel. č.: 974 817 368

e-mail: Helena.Slukova@mvcr.cz

Důležité může být uvědomit si fakt, že OS jsou registrována na základě práva (ve smyslu nároku) na  sdružování občanů. Stát (úředník) tedy může odmítnout OS zaregistrovat jen v případě, kdy pro to má oporu v zákoně.

5) Obdržení kladného vyjádření (schválených stanov)

Teprve ve chvíli, kdy obdržíte poštou kladné vyjádření od Ministerstva vnitra, tak víte, že jako OS můžete začít oficiálně fungovat. Vše by mělo proběhnout v termínech uvedených výše, s tím, že datum vzniku občanského sdružení je vyznačeno.

6) Založení účtu u banky (nepovinné)

Založení bankovního účtu je nepovinným krokem, ale většina OS jej potřebuje.  V kapitole Další doporučení jsou vypsány banky, které nabízí vedení účtu pro neziskové organizace zdarma. K založení bývají bankou vyžadovány notářsky ověřené kopie dokumentů.

7) Volby vedení OS

Volby vedení OS probíhají podle stanov. Po volbách přebírají nově zvolené osoby vedení od přípravného výboru. Může však jít o stejné osoby jako v přípravném výboru, jen potvrzené volbami do svých nových funkcí v orgánech určených stanovami.

8 ) Další časté aktivity těsně po založení

a) Pořízení webových stránek

b) Konání valné hromady

c) Nastavení základních provozních procesů:

 • Kde bude OS fungovat (je nutná např. kancelář nebo prostory pro setkávání?)
 • Jak zajistit dlouhodobě vyvážené financování
 • Plán aktivit odpovídající dostupným možnostem
 • Rozdělení rolí a odpovědnosti z hlediska běžného řízení
 • Marketing a zviditelnění OS
 • Vedení účetnictví

Podobně jako založením prázdné obchodní společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) ještě automaticky nezískáváte fungující výdělečnou firmu, tak zaregistrováním OS nemáte bez práce funkční a smysluplnou organizaci.

Pokračovat na další kapitoluPrávní úprava předmětu projektu či jeho realizace.
Zpět na přehled obsahu šablony
Založení občanského sdružení.

Vylepšete komentářem tento obsah.


judi slot gacor Slot88 slot pulsa slot terpercaya slot gacor joker123 slot deposit pulsa slot gacor 2022
langkah curang Savaya303 login Joker123 slot gacor hari ini slot pulsa slot pulsa tanpa potongan slot pulsa slot pragmatic play Joker123