Spolufinancování z fondů EU

Tato šablona se zabývá využitím podpory projektů z fondů EU. Jedná se o tzv. měkké neinvestiční a tvrdé investiční projekty. Mezi měkké neinvestiční projekty patří rekvalifikační kurzy, tvorba nových pracovních míst, podpora sebezaměstnávání a vzdělávání, odborná školení např. v oblasti ekologie, osob pracujících v dopravě, vzdělávací a poradenské programy pro začínající podnikatele, podpora marketingových a propagačních aktivit, výzkumné a vývojové činnosti, vytváření výzkumných pracovišť či vzdělávací programy pro pracovníky ve službách, školení pracovníků v oblasti informačních technologií, podpora sociálních aktivit zaměřených na osoby postižené sociální exkluzí a široká podpora vzdělávání ve školství i mimo ně. Pokud jde o tvrdé investiční projekty, ty jsou zaměřeny především na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákup, rekonstrukce a výstavbu nemovitostí, nákup strojů či pořízení nového softwaru a patentů. Tato šablona popisuje dotační období 2007-2013.

Obsah šablony

  1. Rychlý přehled projektu
  2. Cíle a přínosy projektu
  3. Možné přístupy a strategie projektu
  4. Obvyklé zainteresované strany
  5. Nejčastější rizika a chyby
  6. Příklad rozpočtu a finance projektu
  7. Určení rozsahu a struktury aktivit v projektu
  8. Poznámky k jednotlivým aktivitám a realizaci projektu
  9. Právní úprava předmětu projektu či jeho realizace
  10. Další doporučení (informační zdroje, firmy, atp.)

Upozornění:
Přes veškerou snahu o úplnost a začlenění všech důležitých informací nenese tvůrce této šablony žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v této šabloně a případné škody, které by tím mohly vzniknout jejímu uživateli, ať už přímo či nepřímo. Šablona má sloužit jen jako pomocník a pro inspiraci, nemá být slepě následována. Je v nejlepším zájmu uživatele přistupovat k ní kriticky. Pokud je některá z doporučených činností vynechána, měl by pro to však vždy existovat patřičný důvod a mělo by to být po dobrém uvážení.

Partnerem tématu Spolufinancování z fondů EU je Ing. Zdeněk Štěpánek, projektový manažer pro dotace z EU: nabízí profesionální dotační poradenství, zpracování žádostí, výběrová řízení, monitoring projektů, analýza kvality administrace projektu atp.

Vylepšete komentářem tento obsah.